OM ÖSTERSJÖFRED

STYRELSEN

 

KIRSTI KOLTHOLFF

ORDFÖRANDE

 

Kirsti Kolthoff, vice ordförande Östersjöfred, Österbybruk, är en freds- kvinnorätts och miljöaktivist med lokala, nationella och internationella uppdrag i IKFF, SweQ, Gröna Kvinnor, EWL med flera organisationer. Östersjöfred fyller ett stort behov av att bygga kontakter och vänskapsband i länderna runt Östersjön för att bidra till och ta ledarskap i fredsarbetet med kvinnors erfarenheter och kunskaper som bas.

 

___

 

GERTRUD ÅSTRÖM

VICE ORDFÖRANDE

 

Har eget företag med inriktning på hållbart jämställdhetsarbete utifrån en helhetssyn. Tidigare statlig utredare av jämställdhetspolitiken och ordförande i Sveriges Kvinnolobby. Östersjöfreds uppdrag är att arbeta utifrån olika överenskommelser i FN men också kvinnorörelsens egna dokument som Feministiska överenskommelser och krav som antogs i Malmö 2014 vid Nordiskt Forum - New Action on Women's Rights.

 

 

____

 

 

 

MARIANNE STAAF-GÄLLDIN

LEDAMOT

 

Bor i Sundsvall och är engagerad i frågor som handlar om samspelet människa, miljö och samhälle. Ett särskilt intresse finns i jämställdhet och kvinnofrågor. Har arbetat inom socialtjänst och utbildning. Numer konsult och aktiv i flera föreningar.

 

 

___

 

ANN-SOFIE LAGERCRANTZ

LEDAMOT

 

Strateg inom social hållbarhet, med bred erfarenhet från offentlig sektor där jag varit verksam i 35 år. Bor i Kalmar. Drivs av ett starkt samhällsengagemang inte minst i jämställdhetsfrågor. Medverkat i internationella jämställdhetsprojekt inom vänortssamarbete med orter både i Norden, Europa och Afrika.

 

 

____

 

 

 

HJÖRDIS HÄLL

KASSÖR

 

VALBEREDNINGEN

 

CLARA BERGLUND

SAMMANKALLANDE

 

 

ANNA IVARSSON

 

KAJ FÖLSTER

 

 

 

ELECTION COMMITTEE

 

CLARA BERGLUND

CONVENER

 

 

ANNA IVARSSON

 

KAJ FÖLSTER

 

 

 

THE BOARD

 

KIRSTI KOLTHOLFF

PRESIDENT

 

Kristi Kolthoff, Österbybruk, is a peace women’s rights and environmental rights activist with local, national and international missions in IKFF, SweQ, Gröna Kvinnor (Green Women), EWL among many other organisations. The Women’s Baltic Peacebuilding Initiative fulfils a big need to build contacts and bonds of friendship around the Baltic sea to be able to contribute to and take leadership in the peace work with women’s experiences and knowledge as foundation.

___

 

GERTRUD ÅSTRÖM

VICE CHARIMAN

 

Gertrud Åström, Stockholm, runs her own business with alignment in sustainable gender equality work from a holistic perspective. She has lead and worked in several government committees focusing on gender equality in different political fields. She is former president of The Swedish Women’s Lobby, president of the UN Association in Stockholm, member of the Gender Equality Academy at The Association of Swedish Farmers and The Nordic Women’s University. She was appointed Professional Woman of the Year 2014. The Women’s Baltic Peace Building Initiative brings Feminist agreements and demands from Nordic Forum Malmö 2014 and UN Agenda 2030 together.

 

____

 

 

MARIANNE STAAF-GÄLLDIN

MEMBER

 

Marianne Staaf-Gälldin, Sundsvall, is committed to questions on the interaction between human beings, environment and society. A special interest lays in equality and women’s issues. She has worked in social services and education. Currently consultant and active in several associations.

 

___

 

ANN-SOFIE LAGERCRANTZ

MEMBER

 

Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar, strategist in social sustainability, with broad experience from the public sector where she has been active for 35 years. She is driven by a strong social commitment and not to say the least, equality questions. She has worked in several international equality projects within twin city programs, with cities in Scandinavia, Europe and Africa.

 

____

 

 

 

HJÖRDIS HÄLL

CASHIER

 

_____