Östersjöfred

WOMEN'S BALTIC  PEACEBUILDING INITIATIVE

ÖSTERSJÖFRED


Östersjöfred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och hot om våld. Föreningens arbete utgår från deklarationen och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, Säkershetsrådets resolution 1325:2000 och Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt Forum 2014.


En grund för föreningens arbete är också Mål 16 i Agenda 2030 som säger: "Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer."
BERIT ÅS 90 ÅR!

Med största respekt och tacksamhet gratulerar vi Berit Ås som fyller 90

år den 10 april. För generationer av kvinnor i hela världen har Berit

varit en källa till inspiration och uppmaning till skärpa. Att hennes

analyser av hur ett patriarkalt samhälle fungerar är aktuella fick vi

under höstens #metoo-upprop. Ett kvinnoperspektiv behövs när

maktordningar ska blottläggas och alternativ formuleras. Berit Ås insåg

att vi också behöver metoder för att se hur underordning skapas och kan

brytas och formulerade därför Härskarteknikerna. Begreppet används idag

av många som något allmängiltigt, men de är specifika och skapade i ett

visst sammanhang av Berit. Berit var också  initiativtagare till  den sk

kvinnokuppen och har under hela livet varit en del av kvinnors arbete

för fred. Läs mer om Berits livsgärning i bilagd artikel på norska och engelska av Dagrunn Grönbech:


VARMA GRATULATIONER TILL BERIT AV ÖSTERSJÖFREDS MEDLEMMAR!

genom styrelsen Gertrud, Kirsti, Hjördis, Marianne och Ann-SofieUPPROP FÖR ÖSTERSJÖN ETT FREDENS HAV - Fred mellan folken och skydd för naturen!

"Vi vill engagera politiker, fredsinstitut, fredsforskare, konstnärer, kända personligheter, medborgarorganisationer och socialt engagerade medborgare i hela Östersjöområdet att delta i vårt projekt att omvandla Östersjön till ett FREDENS HAV – fred mellan folken och skydd för miljön!"


I ett gemensamt upprop uppmanar en rad undertecknare alla regeringar i Östersjöområdet att använda sina finansiella resurser till att rädda Östersjön istället för att finansiera militär upprustning och annan miljöförorenande verksamhet! Underteckarna har för avsikt att skapa debatt om de militära hoten i Östersjöområdet. Vill du skriva under uppropet? Hör av dig till: info@ostersjofred.se.

Läs hela uppropet:

..........................


Women’s Baltic Peacebuilding Initiative

Women’s Baltic Peacebuilding Initiative is a politically and religiously independent association. Our vision is a world where peace is a human right and conflicts are handled and solved without violence and threats of violence. The association is based on the Beijing declaration and Action plan from the United Nations fourth women’s conference in Beijing 1995, the Security Council Resolution 1325:2000, Feminist agreements and demands from Nordic Forum Malmö 2014 – New Action on women’s Rights and goal 16 in Agenda 2030 saying: “Promote peaceful and including communities for sustainable development, give judicial access to everyone and build efficient, accountable and including institutions on all levels”


Call to the Baltic Sea, a sea of peace – Peace between the people and protection of nature

“We want to engage politicians, peace institutes, peace scientist, artists, celebrities, civil organisations and engaged citizens in the entire region of the Baltic Sea to part take in our project to transform the Baltic Sea area to a SEA OF PEACE – peace between people and protection of the environment!”


In a mutual call to action, several signatories urge all governments in the Baltic Sea region to use their financial recourses to save the Baltic Sea instead of financing their military re-fitment as well as other polluting activity! The signatories have the intention to create debate about the military threats in the Baltic sea region.

Do you want to sign the petition? Please contact: info@ostersjofred.se.


PLATFORM 16


Platform 16 is the name of Women’s Baltic Peacebuilding Initiative’s report. We examine commitments made regarding peace and women’s place in peace building that have yet to be implemented.
PLATTFORM 16


Plattform 16 är namnet på Östersjöfreds rapport. Där undersöker vi vilka åtaganden som finns om fred och kvinnors plats i kvinnors fredsbyggande, men som ännu inte har förverkligats. 
FREDSSPRÅK


Vi menar att fred är en kommunikation. Kunskap om kvinnorörelsens fredsarbete är okänt för många. Vi vill skapa ett fredsspråk. Kultur är både metod och mål.PEACE LANGUAGE


We insist that peace is a communication. Knowledge about the women’s movement peace work is largely unknown. We want to create a peace language. Culture is both our method and goal.VÄNORTSSAMARBETE


Föreningen utforskar nya möjliga arbetssätt för goda vänortssamarbeten. Vår verksamhet är i Östersjöområdet där kvinnoorganisationer är basen för våra vänorter.

TWIN CITIES


The association explores new ways for good cooperation with twin cities. Our activities are based in the Baltic Sea area where women’s organisations are the foundation for our twin cities.DIALOG OCH SAMVERKAN


För att uppnå föreningens vision samverkar vi med många aktörer. Vi vill ha en bred och öppen dialog med kvinnoorganisationer. Vi är medlemmar i Sveriges Kvinnolobby.

DIALOGUE AND COOPERATION


To achieve the association’s vision, we cooperate with many operations. We want a broad and open dialogue with women’s organisations. We are members of The Swedish Women’s Lobby.