WOMEN'S BALTIC  PEACEBUILDING INITIATIVE

25 november är FN:s dag mot Våld mot kvinnor

Vår grundläggande analys är att surrogatarrangemang aldrig är förenliga med fredliga samhällen. Därför undertecknar vi uppropet mot surrogat-mödraskap.

Det pågår ett arbete inom Haagkonferensen för internationell privaträtt för att föreslå reglering av surrogatmoderskap. Haagkonferensen är en organisation som arbetar för att standardisera lagstiftning inom internationell privaträtt. Organisationens konventioner är bindande för medlemsstater som ratificerar dem.
Trots att surrogatmoderskap inte är en fråga om "privaträtt" utan om mänskliga rättigheter har Haagkonferensen tagit sig an detta område och arbetar med en konvention om reglering av surrogatmoderskap. Det är mycket viktigt att reagera på detta då Haagkonferensens ställningstagande kommer att vara vägledande för länders hantering av frågan.
Sveriges Kvinnolobby arbetar inom ICASM (International Coalition for the Abolition of Surrogacy Motherhood) nu med ett upprop mot Haag-konferensens förslag:

https://docs.google.com/.../1FAIpQLScjaCGzIRWLZz.../viewform

Läs mer om Haagkonferensens projekt här:

https://www.hcch.net/.../legislative.../parentage-surrogacy

...........................................


SI-projekt om baltiskt samarbete

European Baltic Sea Region Forum for Gender Equality and Growth, 3.0; EUSBSR Forum GE&Growth, 3.0. Detta är det långa namnet på ett projekt som Östersjöfred ingår i tillsammans med flera organisationer i Sverige och i andra länder.  EUSBSR är EU:s strategi för Östersjöområdet och omfattar alla EU:s Östersjöländer men uppmuntrar också till samarbete med länder i anslutning till området genom EU:s Östliga Partnerskap.

Projektet finansieras av Svenska Institutet inom ramen för deras Östersjösamarbete och är ett så kallat initieringsprojekt. Det glädjande beslutet att projektet erhållit medel kom under våren. Själva projektperioden började i augusti och ska pågå fram till 31 december 2021. Det betyder att vi nu står i början av en spännande resa för att tillsammans med alla partners formulera frågor, hitta inriktningar och organisering för ett stort, gemensamt projekt.

Projektägare är Winnet Sverige som drog ett hästlass med att skriva ansökan och som också leder genomförandet. Ett stort tack till Britt-Marie Torstensson som har stor och lång erfarenhet av framgångsrikt arbete i området fokuserat på jämställdhet och särskilt kvinnors entreprenörskap och ekonomiska egenmakt.

Vilka är då partners i projektet? Från Sverige är det förutom Östersjöfred även Sken, Norden International och Umeå kommun. Baltiska organisationer är med från Estland, Finland och Polen och från det Östra partnerskapet deltar Armenien.

Här precis som överallt har coronapandemin tvingat fram ändringar i planerna. Istället för en tvådagars konferens som kick-off sparkar projektet igång med fem digitala möten mellan 27/10 – 3/11. Inriktningen på mötena är att alla partners ska lära känna varandra och vilka kompetenser som finns för att bygga ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete samt förstås allt praktiskt som ska hanteras i ett brett projekt. Östersjöfred deltar i projektet utifrån vårt uppdrag som organisation: 

”Women's Baltic Peace Building Initiative combines the commitments made in CEDAW, the Beijing Platform for Action and SDG 16. These are all international agreements that only can be interpreted and reached by international co-operation. The project will feed further work and deeper understanding of peace work in a holistic context.”

...........................................


Berit Ås får Folkets fredspris 2020

Forskeren, kvinnesakskvinnen og fredsforkjemperen Berit Ås er tildelt Folkets fredspris for 2020. Siden 2013 har Fredsrörelsen på Orust i Sverige utdelt Folkets fredspris, som i år går til professor emerita i sosialpsykologi Berit Ås (f. 1928) for sitt livslange fredsarbeid. Denne fredsprisen er i enlighet med Nobels testamente og er tidligere tildelt Mahatma Gandhi og Johan Galtung. 

Styret i Kvinneuniversitetet i Norden ved Arna Meisfjord og Dagrunn Grønbech   


PLATTFORM 16


Plattform 16 är namnet på Östersjöfreds rapport. Där undersöker vi vilka åtaganden som finns om fred och kvinnors plats i kvinnors fredsbyggande, men som ännu inte har förverkligats. PLATFORM 16


Platform 16 is the name of Women’s Baltic Peacebuilding Initiative’s report. We examine commitments made regarding peace and women’s place in peace building that have yet to be implemented.
FREDSSPRÅK


Vi menar att fred är en kommunikation. Kunskap om kvinnorörelsens fredsarbete är okänt för många. Vi vill skapa ett fredsspråk. Kultur är både metod och mål.PEACE LANGUAGE


We insist that peace is a communication. Knowledge about the women’s movement peace work is largely unknown. We want to create a peace language. Culture is both our method and goal.


ÖSTERSJÖFRED

Östersjöfred är en partipolitiskt och religiöst obunden förening. Vår vision är en värld där fred är en mänsklig rättighet och där konflikter hanteras och löses utan våld och hot om våld. Föreningens arbete utgår från deklarationen och handlingsprogrammet från FN:s fjärde kvinnokonferens i Peking 1995, Säkershetsrådets resolution 1325:2000 och Feministiska överenskommelser och krav från Nordiskt Forum 2014.


En grund för föreningens arbete är också Mål 16 i Agenda 2030 som säger: "Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, ge tillgång till rättssystem för alla och bygga effektiva, ansvarstagande och inkluderande institutioner på alla nivåer."


..............


Women’s Baltic Peacebuilding Initiative

Women’s Baltic Peacebuilding Initiative is a politically and religiously independent association. Our vision is a world where peace is a human right and conflicts are handled and solved without violence and threats of violence. The association is based on the Beijing declaration and Action plan from the United Nations fourth women’s conference in Beijing 1995, the Security Council Resolution 1325:2000, Feminist agreements and demands from Nordic Forum Malmö 2014 – New Action on women’s Rights and goal 16 in Agenda 2030 saying:

“Promote peaceful and including communities for sustainable development, give judicial access to everyone and build efficient, accountable and including institutions on all levels”


VÄNORTSSAMARBETE


Föreningen utforskar nya möjliga arbetssätt för goda vänortssamarbeten. Vår verksamhet är i Östersjöområdet där kvinnoorganisationer är basen för våra vänorter.

TWIN CITIES


The association explores new ways for good cooperation with twin cities. Our activities are based in the Baltic Sea area where women’s organisations are the foundation for our twin cities.DIALOG OCH SAMVERKAN


För att uppnå föreningens vision samverkar vi med många aktörer. Vi vill ha en bred och öppen dialog med kvinnoorganisationer. Vi är medlemmar i Sveriges Kvinnolobby.

DIALOGUE AND COOPERATION


To achieve the association’s vision, we cooperate with many operations. We want a broad and open dialogue with women’s organisations. We are members of The Swedish Women’s Lobby.